MILJÖPOLICY FÖR TURSBO REHAB AB

 

 • Denna miljöpolicy skall användas som information till alla anställda hos Tursbo Rehab AB samt till våra kunder och leverantörer. 
 • Tursbo Rehab AB värnar om miljön genom att löpande utveckla företagets miljövärderingar.
 • Tursbo Rehab AB skall som minimikrav följa miljölagstiftningen när det gäller omhändertagande och slutsortering av avfall. De fyra systemvillkoren från "Det Naturliga Steget" skall också i största möjliga mån efterlevas.
 • All personal skall källsortera papper, emballage och övrigt avfall i de särskilda kärl som finns uppställda i anslutning till behandlingshemmet hos Tursbo Rehab AB och på den särskilda miljöstationen i Vaggeryd/Skillingaryd. 
 • Tursbo Rehab AB använder om möjligt bara miljömärkta och miljöanpassat kontorsmaterial. 
 • Tursbo Rehab AB skall i största mån följa reglerna om ansvar när det gäller insamling och återvinning av förpackningar och erlägger avgifter enligt avtal.
 • Ansvaret innebär att företaget skall underlätta utsortering av använda förpackningar samt se till att dessa återanvänds, materialåtervinns, energiutvinns eller tas om hand på ett annat miljömässigt godtagbart sätt. Plaster och annat material som ej är möjligt att återvinna på ett miljömässigt och säkert sätt skall undvikas.
 • Genom en dialog med våra leverantörer, arbetar vi kontinuerligt med att ta fram en så miljövänlig produktion som möjligt.
 • I de fall där Tursbo Rehab AB använder svenska underleverantörer skall kontroll göras att dessa i sin tur följer reglerna om producentansvar, om inte bör annan leverantör väljas.
 • I de fall där företaget använder utländska leverantörer skall även där i största möjliga mån kontroll av miljöanpassat material göras.
 • Tursbo Rehab AB drogtester har ingen negativ miljöpåverkan och är inte riskavfall utan sorteras som brännbart material. 
 • Tursbo Rehab AB ansvarar att all uttjänt medicin lämnas in på av apoteken rekommenderade inlämningsställen.

Miljöansvarig på företaget är Ingrid Lundvall

 

 

MÅLSÄTTNINGEN ÄR ATT TURSBO REHAB AB SKALL TA ETT AKTIVT MILJÖANSVAR GENOM ATT OM MÖJLIGT ANVÄNDA MILJÖANPASSADE PRODUKTER OCH TA HAND OM SLUTPRODUKTER PÅ ETT ANSVARSFULLT SÄTT.